HomeNieuwsClassificatie: bepaal de juiste goederencode

Classificatie: bepaal de juiste goederencode

18 maart 2013

Het classificeren ofwel het indelen van goederen in de Nomenclatuur (naamlijst van goederen) lijkt zo op het eerste gezicht gemakkelijk. Met behulp van het Gebruikstarief, gratis ter beschikking gesteld door de Nederlandse Douane of de versie van In- en uitvoer.nl maakt u een keuze uit ongeveer 1.250 verschillende posten. Vervolgens maakt u een keuze uit een aantal mogelijke onderverdelingen en de klus is geklaard.


Gemakkelijk toch . . .

Zo makkelijk is het echter toch niet. Het vaststellen van de juiste code (GS-, GN-, Taric- of goederencode) is specialistenwerk. Op de eerste plaats moet men op de hoogte zijn van alle toepasselijke bepalingen. Denk hierbij aan indelingsregels, maar ook aan de GS- en GN-toelichting die – zo blijkt uit verschillende uitspraken – een belangrijke rol spelen bij de indeling. Denk ook aan productkennis die onontbeerlijk is om een goed beeld te vormen van de in te delen goederen en aan de technische specificaties, waarbij vaak tot in detail bekend moet zijn wat goederen wel en wat goederen niet kunnen. Ook is relevant het gebruik dat van de goederen wordt gemaakt en – ook dat blijkt uit recente jurisprudentie – waar de consument het product voor zal gaan aanschaffen.

Het risico dat goederen niet juist worden ingedeeld is gelet op het vorenstaande groot. Er moet immers met zeer veel factoren rekening worden gehouden. Daarbij loopt de aangever (en door de machtiging direct vertegenwoordiger is dat meestal de importeur) het risico dat teveel of te weinig douanerecht wordt betaald. Indien wordt vastgesteld dat teveel is betaald, dan kan de belanghebbende gedurende een periode van (normaal) drie jaar een verzoek tot terugbetaling indienen. Voorwaarde is wel dat men zelf ontdekt dat er teveel betaald is, bijvoorbeeld naar aanleiding van een interne controle waarbij de indeling centraal staat. Uiteraard moet wel degene die deze controle uitvoert dan wel van de hoed en de rand weten. Dat kan ook door deze controlemaatregel periodiek te laten uitvoeren door specialisten op dat vakgebied.


Te weinig betaald, navordering

Indien door het gebruik van een onjuiste code te weinig douanerecht wordt betaald, is de kans groot dat de Douane dat vaststelt bij een controle na de invoer (CNI). Met een dergelijke controle kan de Douane aangiften tot drie jaar terug controleren op onder meer de juistheid van de gebruikte code. Indien wordt vastgesteld dat te weinig douanerecht is betaald, zal een navorderingsaanslag worden opgelegd in de vorm van een uitnodiging tot betaling (UTB). Het zal duidelijk zijn dat dit over grote bedragen kan gaan. Het kan immers betekenen dat voor alle aangiften die de afgelopen drie jaar zijn gedaan een bedrag moet worden bijbetaald.

Wordt u geconfronteerd met een UTB dan bestaat altijd de mogelijkheid om te beoordelen of de gebruikte codes inderdaad onjuist zijn geweest. Ook hierbij geldt uiteraard dat de beoordeling of er mogelijk sprake is van (een) onjuiste aangifte(n) of van wellicht een verkeerde inschatting van de Douane moet plaatsvinden door de experts op dit vakgebied. Immers alleen dan kan op een verantwoorde wijze worden vastgesteld of procederen de moeite loont.


Bindende Tariefinlichting

Kan in alle gevallen vooraf worden voorkomen dat een verkeerde code wordt gebruikt? Ja en nee. In de Europese Gemeenschap is het mogelijk een zogenoemde bindende tariefinlichting (BTI) aan te vragen. Een BTI is een door de Douane afgegeven beschikking, waarin zij vast stelt in welke goederencode een product moet worden ingedeeld. Een BTI is zes jaar geldig en kan in de gehele Europese Gemeenschap worden toegepast. Alleen de rechthebbende van de BTI kan er een beroep op doen.

Bij het aanvragen van een BTI moet u er rekening mee houden dat de Douane de BTI afgeeft voor de code waarvan zij meent dat die juist is. Het is daarom belangrijk om vooraf vast te stellen in welke code de goederen volgens u ingedeeld moeten worden. Daarom moet de aanvraag ook goed gemotiveerd worden, zodat de Douane op de hoogte is van uw overwegingen waarom het product in een bepaalde code moet worden ingedeeld.

Als u voor alle goederen bindende tariefinlichtingen (BTI’s)  aanvraagt, dan heeft u dus een grote mate van zekerheid over de juistheid van de code. Echter in de meeste gevallen is dat niet werkbaar. Het aanvragen van een BTI kan tot drie maanden duren. Die tijd is er soms wel, meestal niet.


Artikelstambestand

Ook kunt u een zogenoemd artikelstambestand samenstellen.  In zo’n bestand worden de eigen artikelnummers en/goederenomschrijvingen gekoppeld aan de voor die goederen vastgestelde code. Het vaststellen van die code (en dus het samenstellen van het artikelstambestand) moet uiteraard wel op een verantwoorde manier plaatsvinden en actueel blijven. Op basis van bijvoorbeeld de omschrijving, specificaties, eerder afgegeven BTI’s, indelingsverordeningen  en jurisprudentie moet goed gemotiveerd worden welke code van toepassing is. Een dergelijk artikelstambestand is geen statisch bestand. Periodiek moet worden vastgesteld of er nieuwe goederen in het assortiment zijn opgenomen en of de opgenomen codes nog actueel zijn (veranderingen zijn bijvoorbeeld mogelijk door veranderingen in de naamlijst zelf, maar ook door indelingsverordeningen en bijvoorbeeld jurisprudentie).

Kan de belanghebbende zelf een dergelijk artikelstambestand opstellen? Natuurlijk kan dat. Let dan wel op dat degene die belast is met het vullen van dat bestand een gedegen opleiding heeft inzake het indelen van goederen. Zorg er ook voor dat de kennis op het gebied van indelingsverordeningen, jurisprudentie, bestaande BTI’s en dergelijke actueel is.


Schoenmaker . . .

Het belang van een juist en volledig onderbouwd (gemotiveerd) artikelstambestand is groot. Laat een dergelijk bestand samenstellen en onderhouden in samenwerking met ter zake deskundigen. Vaak kunnen onaangename verrassingen achteraf (zoals UTB’s) worden voorkomen, en mocht de Douane naar aanleiding van een CNI ooit tot een afwijkende indeling komen, dan is de eerste stap richting een goed onderbouwd bezwaar- of beroepschrift al gezet. Ook kan, in het kader van een mogelijk strafrechtelijk vervolg, op basis van het voortraject in veel gevallen een beroep worden gedaan op het feit dat er sprake is van een pleitbaar standpunt, waardoor de gevolgen van een mogelijke onjuiste indeling op strafrechtelijk gebied beperkt blijven.

Voor meer informatie kunt u de internetsite van Customs Knowledge raadplegen (www.douaneadvies.nl) of contact met hen opnemen via douanetip@douaneadvies.nl.

Terug naar het overzicht
 • NL Exporteert: Download de app nu

  app screenshot 
   
  Download on the App Store Badge US-UK 135x40
   
  en app rgb wo 45